Aluehallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 alkaen Kainuun hyvinvointialueella

KHVADno-2022-409

Perustelut

Kainuun hyvinvointialueen asiakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti ja asiakkaiden tarpeenmukaiset palvelut tulee järjestää yhteneviin palvelujen perusteisiin ja kriteereihin pohjautuen.

Hyvinvointialueen valmistelussa on palvelujen järjestämisen päätyöryhmä. Päätyöryhmän kriteerien yhdenmukaistamisen alatyöryhmä on yhdenmukaistanut liitteessä olevien eri palvelujen myöntämisen perusteet. 

Alatyöryhmän muodostivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viranhaltijat vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi, vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki, tulosyksikönpäällikkö Marja-Leena Leinonen, vs. tulosaluejohtaja Jaana Mäklin, vastuualuepäällikkö Esa-Petri Nurmela, palvelusuunnittelija Sanna Partanen, tulosyksikönpäällikkö Marjo Pietikäinen, vastuualuepäällikkö Eija Rämä ja vs. vastuualuepäällikkö Seija Salomaa sekä Puolangan kunnan sosiaalijohtaja Tarja Raappana (Timo Korhonen 7.12.2021 / § 3).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Puolangan kunnan toimijoiden yhteistyönä on vuoden aikana käyty läpi liitteessä olevien eri palvelujen myöntämisen perusteet ja kriteerit. 

Alatyöryhmä käytti jokaisen palvelun osalta asiantuntijoina henkilöitä, jotka omien työtehtäviensä kautta tuntevat parhaiten kunkin palvelun asiakastarpeet sekä palvelujen sisällön.

Palvelujen myöntämisen perusteet on yhdenmukaistettu palveluittain siten, että ne kohtelevat Kainuun hyvinvointialueen asiakkaita yhdenmukaisesti ja asiakkaiden tarpeenmukaiset palvelut järjestetään yhteneviin perusteisiin ja kriteereihin perustuen.
Liitteen mukaisia eri palveluita tulevat koskemaan useat lakimuutokset, jotka tulevat voimaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana.

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Vanhuspalvelulain toisen vaiheen uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan vuoden 2023 alusta. 

Lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistus on meneillään ja konkreettiset lainsäädännön uudistukset tehdään todennäköisesti vuodesta 2023 alkaen.

Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä koskevassa sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain uudistuksessa vahvistetaan tarpeen mukaisia palveluja kaikissa ikäryhmissä. 

Sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muutos tulisi voimaan 1.8.2023, jolloin sosiaalisesta luototuksesta tulee hyvinvointialueella järjestettävä lakisääteinen palvelu. Tehtävä on alkuvuodesta hyvinvointialueille vapaaehtoinen vanhaan lainsäädäntöön pohjautuen, kunnes ehdotettu lain muutos tulisi voimaan. Siirtymäsäännös mahdollistaa aikaisemmin sosiaalista luottoa myöntäneiden alueiden luototuksen jatkumisen ilman katkosta. Kainuun soten toimialueella sosiaalinen luototus on ollut käytössä aikaisemmin.  

Vammaispalvelulain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys on parhaillaan hallituksen käsittelyssä. Vammaispalvelulain muutokset tulisivat mahdollisesti voimaan 1.1.2023. Lakiin tulisi kolmen vuoden siirtymäaika, jolla turvattaisiin vammaisille henkilöille palveluiden jatkuvuus siirtymävaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) selvittämään omaishoidon tuen perusteiden nykytilaa ja yhtenäistämismahdollisuutta.   Myöntämisperusteiden ja hoitopalkkioiden yhtenäistäminen lisäisi omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta valtakunnallisesti. THL on valmistellut ehdotuksen kansallisista kaiken ikäisiä koskevista omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä (Omakari), joita myös Kainuun soten edustajat ovat olleet laatimassa. Kansallisten omaishoidon tuen myöntämisperusteiden käyttöönotto vaatii lakimuutoksen. 

Koska mahdollisten lakimuutosten voimaantulo vahvistuu vasta loppuvuodesta niin tämän vuoksi esitetään, että aluehallitus hyväksyy liitteessä olevat eri palvelujen myöntämisen perusteet, joilla päästään aloittamaan eri palvelujen myöntäminen yhdenmukaisin perustein vuoden vaihteen jälkeen Kainuun hyvinvointialueella.  Lakimuutosten vahvistuttua palvelujen myöntämisen perusteet käydään palveluittain läpi alatyöryhmän toimesta ja niihin tehdään lakimuutosten vaikutusten mukaiset tarvittavat muutokset. Esitetään, että aluehallitus hyväksyy sen, että vuonna 2023 voimaan tulevien lakimuutosten vaikutukset voidaan päivittää liitteessä olevaan asiakirjaan ilman erillistä aluehallituksen käsittelyä. 

Lisätietoja asiasta antavat: toimialuejohtaja Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424 ja vs. tulosaluejohtaja Jaana Mäklin, puh. 044 710 1450 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteessä olevat eri sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteet Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Lisäksi aluehallitus hyväksyy, että vuonna 2023 voimaan tulevien lakimuutosten vaikutukset palvelujen myöntämisen perusteisiin voidaan päivittää liitteessä olevaan asiakirjaan ilman erillistä aluehallituksen käsittelyä. Lisäksi aluehallitus hyväksyy, että omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin voidaan jatkossa tehdä vuosittaiset lainmukaiset omaishoidon tuen hoitopalkkioiden tarkastukset.

Päätös

Hyväksyi.