Aluevaltuusto, kokous 24.4.2023

§ 23 Toimialueiden esitykset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2023

KHVADno-2023-1241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 20.12.2022 § 106. Talousarvio on 33,0 milj. euroa alijäämäinen. Käyttötalouden tasapainottamiseksi laajennettu johtoryhmä linjasi 6.2.2023 toimialueiden tavoitteeksi 2 %:n toimintakulujen tasapainottamistavoitteen vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 9,0 milj. euron suuruista toimintakulujen vähennystä koko hyvinvointialueella. Käyttötalouden tasapainottaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tavoitellaan yhteensä 15,0 milj. euron toimintakulujen vähennystä, josta loppuosa katetaan järjestämissuunnitelman kokonaisuudessa päätettävillä toiminnallisilla muutoksilla.

Toimintakulujen vähennys talousarvioon 2023 voi perustua joko ylimitoitettujen määrärahavarausten korjaamiseen tai kuluvan vuoden aikana toteutettavissa oleviin toiminnallisiin muutosesityksiin ja niiden arvioituihin euromääräisiin vaikutuksiin toimintakuluihin. Toimialueiden tulee ottaa huomioon myös toiminnallisten muutosesitysten kerrannaisvaikutukset määrärahatarpeisiin.

Oheismateriaali: Toimialueiden esitykset talousarvion 2023 käyttötalousosan tasapainottamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus merkitsee tiedoksi toimialueiden esitykset talousarvion 2023 käyttötalousosan tasapainottamiseksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Perustelut

Kooste Kainuun hyvinvointialueen toimialueiden kuluvan vuoden talousarvioon vaikuttavista talouden tasapainottamistoimenpiteistä on käsitelty aluehallituksessa 13.3.2023 (§77).

Keskeisimmät toimenpiteet ja tavoiteltavat euromäärät toimialueittain ovat:

Sosiaali- ja perhepalveluiden toimialueen osalta toimintakulujen vähennys vuodelle 2023 on noin 1,2 M euroa. Henkilöstökulujen osuus on 471 000 euroa, josta suurin osa koskee määräaikaisten paikkojen vähentämistä tai täyttämättä jättämistä eri yksiköistä. Palveluiden ostoista vähennetään 435 000 euroa. Yksittäisinä erinä suurimmat vähennykset: ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta 70 000 e ja vammaisten ostopalveluvarauksesta 250 000 e. Ristijärven Esalan yksikön alasajon myötä kustannuksia vähenee noin 180 000 euroa, mutta myös tuloja jää saamatta arviolta 57 000 e.

Akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialueen toimintakulujen arvioitu vähennys on 342 000 euroa. Henkilöstökulujen vähennys on 140 000 euroa, joka koskee kokonaisuudessaan pelastuksen palveluita. Tällä korjataan kuluvan vuoden talousarvioon varattuja henkilöstökuluja. Akuuttihoidon tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat pienempiin eriin palveluiden ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa.

Ikäihmisten palveluiden toimialueen tasapainottamistoimenpiteet ovat yhteensä 264 000 euroa. Eri hoitokodeista vähennetään yhteensä 23 hoitopaikkaa, millä on vaikutus vuokrakuluihin, henkilöstökuluihin sekä palveluiden ostoihin sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoihin. Tämän myötä myös maksutuotot vähenevät arviolta 260 000 euroa. Ikäihmisten kotihoidossa siirrytään pienempiin ja edullisempiin toimitiloihin Kajaanissa. Suomussalmen kotihoidon osalta luovutaan kokoustilasta sekä Piispajärven tiloista.

Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialueen tasapainottamistoimenpiteet ovat yhteensä 2,8 M euroa. Toimenpiteitä tehdään jokaisella palvelualueella. Suurin tasapainottamiskohde kohde ovat henkilöstökulut 1,4 M euroa. Henkilöstökulujen toteuma on alkuvuonna ollut huomattavasti arvioitua pienempi mm. henkilöstöpulan ja rekrytointiongelmien vuoksi. Kustannuksia saadaan alennettua myös määräaikaisuuksia vähentämällä. Palveluiden ostoissa säästötavoite on 1,1 M euroa. Tasapainottamiskeinoina on  mm asiakaspalveluiden ostojen vähentäminen oman toiminnan tehostamisella eri yksiköissä sekä työvoiman vuokrauksen vähentäminen.

Tuotannon hallinto- ja tukipalveluiden talouden tasapainottamistoimet ovat yhteensä 180 000 euroa. Suurin kohde on leasinglaitteiden vuokrien ja laitteiden vähentäminen 80 000 euroa. Sotkamon Himmeli-keittiön palvelukeittiöön tarkoitettu määräraha 45 000 euroa poistetaan. Loput kustannusten vähennykset muodostuvat pienistä eristä eri palveluiden ostoista.

Järjestämisen tuen säästötavoite on 1 M euroa. Ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluiden (yhteisöllisen asumisen) palvelukokonaisuuden hankintaprosessi on keskeytetty ja määräraha poistetaan.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus hyväksyy ja esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn ja liitteen mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet kuluvalle vuodelle.

Päätös

Hyväksyi. 

Valmistelija

  • Eija Immonen, talousjohtaja, eija.h.immonen@kainuu.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä esittelyn ja liitteen mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet kuluvalle vuodelle.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Tämän pykälän aikana kokoukseen saapuivat Auli Halonen / etänä klo 13:05 ja klo 13:26, Kaija Patronen / etänä klo 13:05, Osmo Polvinen / etänä klo 13:14, Pirjo Kyyrönen klo 14:09, Heikki Hekkala / etänä klo 14:20 ja Jaakko Perhovaara klo 14:23.

Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat Auli Halonen / etänä klo 13:20 ja 14:05, Raimo Piirainen klo 14:20, Antero Kyllönen klo 14:33, Terttu Huttu-Juntunen / etänä klo 14:33 ja Mari Kinnunen / etänä klo 14:33.

Merkittiin tauko klo 14:33-15:00.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

  • hyvinvointialueen jäsen

  • hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Hyvinvointialueen jäsenen ja yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Aluevalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Torikatu 34–40, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun hyvinvointialue/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite: Sotkamontie 13, H-talo, hallinto, 87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00