Aluevaltuusto, kokous 24.4.2023

§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 115 § mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Eveliina Kinnunen ja Aimo Korhonen.

Ehdotus

Aluevaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eveliina Kinnunen ja Hannu Korhonen. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.