Aluevaltuusto, kokous 24.4.2023

§ 25 Kainuun hyvinvointialueen jäsenaloitteet

KHVADno-2022-406

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Halonen, toimialuejohtaja hallinto- ja tukipalvelut, timo.halonen@kainuu.fi

Perustelut

Aloitteen käsittely ja aloitteen tekijälle annettavat tiedot, hallintosääntö 157-158 §:

Aloitteen käsittelee se hyvinvointialueen viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. 

Aluehallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Aluevaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 

Muun toimielimen kuin aluevaltuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisesti aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 

Liitteenä yhteenveto Kainuun hyvinvointialueen jäsenaloitteista ja niiden käsittelytilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus päättää saattaa Kainuun hyvinvointialueen jäsenaloitteiden yhteenvedon ja niiden käsittelytilanteen aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi. 

Valmistelija

  • Timo Halonen, toimialuejohtaja hallinto- ja tukipalvelut, timo.halonen@kainuu.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee Kainuun hyvinvointialueen jäsenaloitteiden yhteenvedon ja niiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.