Aluevaltuusto, kokous 24.4.2023

§ 22 Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma vuosille 2023-2025

KHVADno-2023-1920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Tolonen, järjestämisjohtaja, eija.tolonen@kainuu.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman laadinta pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan. Kainuun hyvinvointialueen strategia vuosille 2022–2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 21.1.2022 § 87. Hyvinvointialuestrategia on ylätason linjadokumentti, johon kytketään tarvittavat tarkentavat strategiakokonaisuudet, joista järjestämissuunnitelma on keskeisin.

Järjestämissuunnitelman taustalla on hyvinvointialueen strategian lisäksi keväällä 2022 laadittu tilannekuva ilmiöineen, uusimmat toimintaa ja toimintaympäristöä kuvaavat arviointiraportit ja selvitykset sekä kansalliset tavoitteet. Tilannekuva-analyysin (NHG 2022) mukaan Kainuun hyvinvointialueen palveluverkkoa- ja valikoimaa on uudistettava riittävän kokonaisvaltaisesti. Hallittu uudistuminen on välttämätöntä heti hyvinvointialueen ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen, sillä valtionrahoitus ei mahdollista nykyisten toimintamallien ja rakenteiden ylläpitämistä.

Järjestämissuunnitelman tavoitteena on talouden ja toiminnan yhteensovittaminen strategian pohjalta. Hyvinvointialueiden rahoituslain 617/2021 perusteella valtion rahoitus on yleiskatteellista ja laskennallista perustuen hyvinvointialueiden tarvetekijöihin. Hyvinvointialuelain 611/2021 122§ mukaan valtiovarainministeriö käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, mikäli hyvinvointialueella ei ole edellytyksiä suoriutua tehtävistään. Saman lain 115§ mukaan hyvinvointialueen taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Järjestämissuunnitelma toteuttaa Kainuun hyvinvointialueen strategisia linjauksia, kuvaa palvelustrategian valinnat ja toimii uudistamis- ja sopeuttamisohjelmana, jolla turvataan palvelut sekä yhteensovitetaan käytettävissä olevat resurssit ja palvelutarpeet talouden tasapainottamiseksi.

Järjestämissuunnitelmaan liittyvä valmisteleva työskentely ja kuntakierrokset aloitettiin viranhaltijajohdon toimesta joulukuussa 2022. Kuntakierrokset toteutettiin loppuun tammikuun 2023 aikana. Järjestämissuunnitelma luonnosta on työstetty viikoittain kevään 2023 aikana viranhaltijoista koostuvassa ydinryhmässä ja sitä on käsitelty kuukausittain aluehallituksessa.

Aluehallitus hyväksyi 16.1.2023 § 6 hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmatyön laadinnan periaatteet ja etenemisen. Järjestämissuunnitelman ohjaavat periaatteet ja keskeiset linjaukset olivat aluehallituksen päätöksenteossa 27.3.2023 § 94 ja aluevaltuuston päätöksenteossa 5.4.2023 § 18.

Aluevaltuustolle järjestämissuunnitelman etenemistä ja sisältöä esiteltiin 27.2.2023 kokouksen jälkeen järjestetyssä seminaarissa. Lisäksi suunnitelmaluonnosta koskevat erilliset seminaarit järjestettiin aluehallitukselle 23.3.2023 ja aluevaltuustolle 5.-6.4.2023.

Järjestämissuunnitelman luonnos on ollut ennakkoon käsiteltävänä myös poliittisten puolueiden puheenjohtajien kokouksissa 22.3.2023 ja 12.4.2023. Lisäksi suunnitelma luonnosta on esitelty hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnille järjestetyssä yhteistilaisuudessa 28.3.2023, lakisääteisille vaikuttamistoimielimille 28.3.2023, kuntien ja kaupunkien hallitusten- ja valtuustojen puheenjohtajistolle sekä kuntien ja kaupunkien johtajille 29.3.2023. Lakisääteisessä yhteistyötoimikunnassa järjestämissuunnitelma luonnosta on esitelty pääsopijajärjestöille 20.3.2023 ja 12.4.2023. Suunnitelman eri vaiheita on käsitelty 20.3.2023 hyvinvointialueen laajennetussa johtoryhmässä, johon osallistuu laajalti toimialueiden esihenkilöitä.

Syksyllä 2022 hyvinvointialueen strategiatyön yhteydessä henkilöstöltä ja alueen asukkailta kerättyä laajaa aineistoa ja saatua palautetta on hyödynnetty järjestämissuunnitelman valmistelutyössä. Henkilöstö ja asukkaat kytketään järjestämissuunnitelman konkreettisiin toimiin siirryttäessä aluevaltuuston linjausten pohjalta aluehallituksen toimeenpanoon. Suunnitelman toimeenpanosta ja toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti hyvinvointialueen toimialueet. Yksityiskohtaisista esityksistä laaditaan valmistelu aluehallituksen hyväksyttäväksi ja keskeisissä palvelumuutoksissa tullaan hyödyntämään vaikutusten ennakkoarviointia sekä henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien osallisuus- ja kuulemismenettelyä.

Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma muodostaa kokonaisuutena toiminnallisen uudistamis- ja sopeuttamisohjelman, jonka tarkoitus tiivistyy hyvinvointialueen perustehtävään ”Terveyttä, turvaa ja hyvinvointia” eli kainuulaisten peruspalvelut ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle.

Järjestämissuunnitelma rakentuu aluevaltuuston päättämistä toimialuekohtaisista, mutta myös toimialuerajat ylittävistä keskeisistä kehittämisen kärkiteemoista sekä niihin liittyvistä tavoitteista. Toimenpiteet, tarkemmat resurssivaikutukset ja seurannan mittarit ovat aluehallituksen toimeenpanon vastuulla. Kehittämisen painopistealueet esitetään tässä suunnitelmassa kokonaisuuksien tasolla. Fokuksena ovat erityisesti 2023-2025 käynnistettävät muutosprosessit, jotka perustuvat tällä hetkellä tunnistettuihin tekijöihin ja nähtävissä oleviin kehityssuuntiin. Vuosikymmenen lopulle ulottuvia ennustettavia suuntia otetaan tarkasteluun valtuustokauden toisella puoliskolla. Kainuun hyvinvointialueen investoinnit ja lähipalvelukonsepti ovat merkittävä osa järjestämissuunnitelmaa.

Esiteltyjen kärkiteemojen taloudelliset vaikutukset on arvioitu varsin karkealla, mutta aluevaltuuston päätöksenteolle riittävällä, tasolla säästöpotentiaalien hahmottamiseksi. Taloudelliset tavoitteet tarkentuvat aluehallituksen toimeenpanossa. On huomioitavaa, että nyt esitetyillä kohdisteilla voidaan saavuttaa vain osa tarvittavasta taloudellisesta sopeutuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aluehallitukselle jää vastuu jatkaa järjestämissuunnitelman toimeenpanoa aluevaltuuston periaatteiden ja linjausten pohjalta uusilla toimenpiteillä nyt tehtyjen nostojen lisäksi.

Investoinnit ovat merkittävä osa järjestämissuunnitelmaa. Niillä luodaan pohja pidemmän aikavälin tavoitteelliselle työlle, jossa toimintakonseptit ja palvelupisteet muodostavat suunnitellun ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kainuun hyvinvointialue arvioi joka tilanteessa, mikä taho on paras investori kulloiseen kohteeseen ja tarkoitukseen sekä kenen kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä investointia vastaava sopimus (leasing-malli). Kainuun hyvinvointialueen investoinneissa tavoitteena ovat nopea konseptikehitys ja toteutus. Toimintamallit ohjaavat rakentamiskonseptia, jonka tulee olla muuntojoustava ja/tai siirrettävä tilatarpeen muuttuessa. Tavoitteena on kilpailuttaa toteuttajia YTA-tasoisesti valmiiksi ja saavuttaa rakennusten nopea ja kustannustehokas toteutus. Investointiyhteistyötä kuntien kanssa kehitetään erityisesti asumisen ja palveluiden suunnitelmien yhdistämiseksi, jotta palvelut ja asuminen muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden. Konseptikehitys aloitetaan yhteistyötarjouksella Kuhmon kaupungille ja jatketaan Sotkamossa (Sotekeskus 1) ja Suomussalmella. Kajaanin kaupungille tarjotaan erityisasumisen kehittämisyhteistyötä, jonka tavoitteena on mahdollistaa asumispalvelujen kehitys ja Salmijärvelle sijoittuneiden toimintojen siirtäminen keskusta-alueelle. Pelastuslaitoksen osalta Kajaanin pääpelastusasema (ns. Temppu-hanke) on jo päätetty toteuttaa Kajaanin kaupungin investointina. Hyvinvointialueen tukipalveluihin liittyvä keittiöinvestoinnin malli selkiytetään osana ateriapalvelujen markkinavuoropuhelua. 

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus käy keskustelun ja päättää hyväksyä järjestämissuunnitelman vuosille 2023-2025 ja lähettää sen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy järjestämissuunnitelman vuosille 2023-2025, oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään järjestämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja lähettää sen aluevaltuuston päätettäväksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 

Päätös:

Hyväksyi. 

Valmistelija

 • Eija Tolonen, järjestämisjohtaja, eija.tolonen@kainuu.fi

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä järjestämissuunnitelman vuosille 2023-2025.

Päätös

Matti Mulari esitti, että järjestämissuunnitelman käsitteet tuodaan seuraavan valtuuston hyväksyttäväksi ja ne liitetään valtuuston hyväksymään viralliseen järjestämissuunnitelmaan. Esitystä kannattivat Sami Kilpeläinen ja Jaakko Kyllönen. 

Puheenjohtaja esitti, että sopiiko järjestämissuunnitelman käsitteiden tuominen valtuustoon sitten, kun ne ovat THL:ltä valmistuneet. Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. 

 

Sami Kilpeläinen esitti,​ että järjestämissuunnitelmaan sivulle 15 lisätään lauseeseen: Muutos arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi toteutetaan eri tavalla eri paikkakuntien lähtökohtaan ja tilanteeseen sopivaksi huomioiden akuutin sairaanhoidon jatkuminen myös Sotkamossa ja Kuhmossa. Ehdotusta kannatti Jaakko Mikkola.

Puheenjohtaja totesi,​ että oli tehty aluehallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,​ joten asiasta on äänestettävä. 

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä äänestystavaksi sähköisen äänestyksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat aluehallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sami Kilpeläisen ehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä aluehallituksen ehdotus sai 56 JAA-ääntä ja Sami Kilpeläisen ehdotus sai 2 EI-ääntä. 

Puheenjohtaja totesi aluehallituksen ehdotuksen tulleen aluevaltuuston päätökseksi.

 

Tämän pykälän aikana kokoukseen saapuivat Tiina Kyllönen / etänä klo 10:14, Eija Hakkarainen klo 10:38, Marita Pikkarainen klo 11:13, Terttu Huttu-Juntunen / etänä klo 11:17, Osmo Polvinen / etänä klo 11:51 ja Tuomas Kettunen klo 13:11.

Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat Miikka Kortelainen klo 11:50, Auli Halonen klo 12:22, Kaija Patronen klo 12:22, Sami Mäenpää klo 12:22, Tuomas Kettunen klo 12:22 ja Osmo Polvinen klo 12:22.

Merkittiin tauko klo 12:22-13:05, jonka jälkeen jatkettiin käsittelyä. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 56 kpl 97%

  Helena Ohtonen, Pasi Arffman, Matti Heikkinen, Minna Partanen, Tapani Kemppainen, Markku Oikarinen, Hannu Korhonen, Sari Alakurtti, Silja Keränen, Teuvo Hatva, Markku Nyman, Johanna Sorri, Marjatta Immonen, Raimo Piirainen, Eila Aavakare, Katja Kemppainen, Jouni Lämpsä, Airi Mäkinen, Paavo Oikarinen, Jouko Korhonen, Paavo Enroth, Mikko Polvinen, Kirsi Virtanen, Harri Peltola, Heikki Huotari, Anni Rimpiläinen, Erja Helttunen, Aki Räisänen, Aaro Tolonen, Esa Ahonen, Anja Tiainen, Minna Karjalainen, Milla Veteläinen, Tuovi Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, Marjo Kangasharju, Anne Lukkari, Eveliina Kinnunen, Riikka Seppänen, Anne M. Kemppainen, Sakari Seppänen, Seija Lukkarinen, Raimo Härkönen, Raili Myllylä, Tuomas Kettunen, Heli Moilanen, Auli Halonen, Matti Mulari, Hannu Suutari, Pertti Granqvist, Jaakko Kyllönen, Osmo Polvinen, Terttu Huttu-Juntunen, Tiina Kyllönen, Toivo Sistonen, Eija Hakkarainen

 • Ei 2 kpl 3%

  Sami Kilpeläinen, Jaakko Mikkola


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 • hyvinvointialueen jäsen

 • hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Hyvinvointialueen jäsenen ja yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Aluevalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Torikatu 34–40, 90100 Oulu       

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun hyvinvointialue/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite: Sotkamontie 13, H-talo, hallinto, 87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00